6+ trường hợp được miễn nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ!

Theo Pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu đất đai sẽ phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ. Đây là loại tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, có một vài trường hợp sẽ không phải nộp chi phí này. Dưới đây là sáu trường hợp người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ:

1. Người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 quy định tại khoản 1 Điều 100 cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất hợp pháp, có một trong các giấy tờ sau đây sẽ không phải nộp chi phí sử dụng đất, đồng thời được cấp Sổ đỏ:

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 hoặc cá nhân, gia đình có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Có giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất.

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

– Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của Pháp luật; giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở.

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất mang tên người khác.

Căn cứ vào Luật Đất đai 2013 quy định tại khoản 2 Điều 100 có nêu rõ:

Người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ ở trên mà giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 1/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật và đất đó không có tranh chấp sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp chi phí sử dụng đất.

Xem thêm: 4+ trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi thu hồi đất!

3. Người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 quy định tại khoản 1 Điều 101 có nêu rõ:

Người đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà không có các giấy tờ tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp chi phí sử dụng đất khi thỏa mãn các điều kiện sau:

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

– Trực tiếp sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

– Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Những trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ?
Những trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ?

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993.

Căn cứ vào Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định tại Điều 6:

Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất nếu đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và phải thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

– Khi đất có nhà ở, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân nhưng vẫn phải đóng tiền sử dụng đất cho phần vượt quá hạn mức.

– Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đất đó có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

Xem thêm: Quy trình, thủ tục làm lại Sổ đỏ khi bị mất!

5. Giao đất không đúng thẩm quyền trước 1/7/2014.

– Căn cứ vào Nghị định 45/2014/NĐ-CP điểm a khoản 1 Điều 8, người sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận không phải nộp chi phí sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất.

– Căn cứ vào Nghị định 45/2014/NĐ-CP điểm b khoản 1 Điều 8, không thu tiền sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của Pháp Luật Đất đai năm 1993.

6. Trước đây đã nộp tiền sử dụng đất để được sử dụng đất.

– Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 có quy định tại khoản 3 Điều 100 nêu rõ người sử dụng đất nếu trước đây đã nộp chi phí sử dụng đất thì không phải nộp thêm chi phí sử dụng đất nữa.

Tức là những người sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành công, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nếu trước đây đã nộp chi phí sử dụng đất thì bây giờ không phải nộp chi phí sử dụng đất.

– Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 tại khoản 4 Điều 100 nêu rõ người sử dụng đất nếu trước đây đã nộp chi phí sử dụng đất thì không phải nộp chi phí sử dụng đất nữa.

Tức là người đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nếu trước đây đã nộp chi phí sử dụng đất thì bây giờ sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

Xem thêm: Quy trình làm thủ tục đổi Sổ đỏ khi quá cũ, bị rách hoặc bị hư hỏng!

Tổng kết về quy định nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ.

Tóm lại, có sáu trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất đi cấp Sổ đỏ bao gồm:

  1. Người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
  2. Người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất mang tên người khác.
  3. Người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993.
  5. Giao đất không đúng thẩm quyền trước 1/7/2014.
  6. Trước đây đã nộp tiền sử dụng đất để được sử dụng đất.

One thought on “6+ trường hợp được miễn nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ!

  1. Pingback: Đất thuê có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Comments are closed.