Thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ khi diện tích đất khác thực tế!

Nhiều trường hợp khi đo đạc phát hiện đất thực tế có diện tích khác với dữ liệu ghi trong Sổ đỏ. Điều này có gây khó khăn trong việc xin cấp đổi Sổ đỏ mới không? Trong trường hợp này, thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ sẽ như thế nào? Tham khảo nội dung bên dưới để biết câu trả lời!

1. Điều luật quy định khi diện tích đất thực tế khác với trong Sổ đỏ

Theo Luật Đất đai năm 2013 quy định tại khoản 5 Điều 98 nêu rõ: 

Nếu đo đạc đất mà ranh giới thửa đất không có sự thay đổi so với số liệu ghi trong Sổ đỏ tại thời điểm đó thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn.

Ngược lại, nếu đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với số liệu ghi trong Sổ đỏ tại thời điểm đó thì sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 Luật Đất đai 2013.

2. Quy định thu tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm.

Quy định về việc thu tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm khi đo đạc lại được căn cứ theo Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

– Theo khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định về trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

– Theo khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định về trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm mà hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Quy trình làm thủ tục đổi Sổ đỏ khi quá cũ, bị rách hoặc bị hư hỏng!

Thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ khi diện tích đất thực tế khác với trong sổ!

3. Diện tích đất được quy định như thế nào trong Sổ đỏ?

Theo Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phát hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo một mẫu thống nhất chung. Mẫu này sẽ áp dụng trong phạm vi toàn quốc đối với mọi loại đất đai.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm bốn trang, mỗi trang chứa một nội dung cụ thể theo quy định của Pháp luật.

Tại trang 2 trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) có ghi rõ phần diện tích thửa đất. Nó bao gồm những thông tin về thửa đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất như: Địa chỉ, diện tích đất, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng, …

Xem thêm: 6 trường hợp không được thế chấp Sổ đỏ nhất định phải biết!

4. Thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ khi diện tích đất thực tế khác trong sổ.

Bước 1: Làm hồ sơ, thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ.

Hồ sơ bao gồm hai loại giấy tờ cơ bản:

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (Sổ đỏ).

Bước 2: Nộp hồ sơ, thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ.

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ, người dân có thể nộp hồ sơ tại các địa điểm sau:

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa. Hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu địa phương chưa thành lập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Xem thêm: Quy trình, thủ tục làm lại Sổ đỏ khi bị mất!

5. Tổng kết về thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ.

Tóm lại, nếu diện tích đất thực tế khác với trong sổ, thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ như sau:

  1. Chuẩn bị hồ sơ.
  2. Nộp hồ sơ tại địa phương nơi tiếp nhận hồ sơ.

One thought on “Thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ khi diện tích đất khác thực tế!

  1. Pingback: Quy trình, thủ tục giải chấp Sổ đỏ mới nhất năm 2022! Waha

Comments are closed.