Nghị quyết mới bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất?

Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao hơn đối với những người sử dụng nhiều đất đai, nhà ở là các quy định mới được yêu cầu tại Nghị quyết 18-NQ/TW diễn ra vào ngày 16/6/2022 vừa qua.

I. Bỏ khung giá đất có thực sự khả thi?

Vào ngày 16/6/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII với nội dung “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Theo đó, Nghị quyết đưa ra rất nhiều định hướng, chính sách mới trong quản lý và sử dụng đất đai. Nổi bật trong đó chính là tính đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai 2013. Cụ thể: Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao đối với người sử dụng có nhiều diện tích đất đai, nhà ở.

Nhìn chung, những chính sách bỏ khung giá đất hay đánh thuế cao là kết quả tất yếu nhằm kìm hãm dân đầu cơ đất. Đồng thời quản lý chặt chẽ hơn đối với thị trường Bất động sản. Rất có thể thị trường sẽ bị trầm lắng nhất thời.

Xem thêm: Phải biết 8+ nguyên tắc cấp Sổ đỏ này để tránh mất tiền và thời gian!

Nghị quyết mới bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất!
Nghị quyết mới bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất!

II. Nghị quyết 18 yêu cầu bỏ khung giá đất và nâng mức thuế đối với người sử dụng nhiều nhà đất.

1. Bỏ khung giá đất

Trước khi Nghị quyết 18-NQ/TW được ban hành, mức khung giá đất được quy định rất rõ tại Nghị định 96/2019/NĐ-CP. Thông qua Nghị định này, các địa phương cả nước có căn cứ và cơ sở để ban hành bảng giá đất cho giai đoạn 2020 – 2024.

Tuy nhiên, nhằm hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, Nghị quyết Trung ương nêu rõ:

Bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Còn Trung ương xây dựng tiêu chí và quy định kiểm tra, giám sát các địa phương nhằm xây dựng bảng giá đất hiệu quả và phù hợp nhất.

Đồng thời, có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên.

Ngoài ra, Nghị quyết Trung ương cũng tiến hành bổ sung, hoàn thiện các quy định nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng mang tính công khai. Cụ thể:

– Công khai giá đất chi tiết.

– Các giao dịch bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch.

– Thanh toán các giao dịch mua bán, chuyển nhượng… Bất động sản phải bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Không dùng tiền mặt để thanh toán nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai.

– Tiến hành xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về Luật Đất đai hiện hành.

Nghị quyết mới bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất liệu có khả thi?
Nghị quyết mới bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất liệu có khả thi?

2. Người có nhiều nhà đất sẽ bị đánh thuế cao

Bên cạnh việc đưa ra yêu cầu bỏ khung giá đất, Nghị quyết Trung ương có nêu rõ về đánh thuế Bất động sản. Theo đó, người sử dụng nhiều diện tích đất đai, nhà ở, dân đầu cơ đất sẽ bị mức thuế cao hơn so với trước đây.

Nghị quyết mới bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất sẽ kéo theo hệ lụy gì?
Nghị quyết mới bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất sẽ kéo theo hệ lụy gì?

Căn cứ theo Nghị quyết 18-NQ/TW tiểu mục 2 Mục IV năm 2022 quy định về hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Rà soát các chính sách về thuế sử dụng đất, quy định mức thuế cao đối với người sử dụng nhiều diện tích đất và có các chính sách ưu đãi với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể:

Chính sách đưa ra nhằm mục đích đảm bảo sự hài hòa về mặt lợi ích đối với Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng đất. Sự điều chỉnh hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương. Đồng thời, các chính sách điều chỉnh mới nhằm điều tiết chênh lệch địa tô, đảm bảo công khai và minh bạch.

Tiến hành rà soát các chính sách, điều luật về thuế sử dụng đất đối với 2 loại đất. Đó là đất nông nghiệpđất phi nông nghiệp. Việc điều chỉnh, xây dựng các chính sách mới này được tiến hành dựa trên cơ sở thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp.

Nghị quyết bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất!
Nghị quyết bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người có nhiều đất!

Ngoài ra, bên cạnh việc bỏ khung giá đất, Nhà nước luôn hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người có công với cách mạng thông qua hình thức ưu đãi thuế. Cụ thể:

– Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

– Ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng, những địa phương được quy hoạch sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ các loại rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…

Như vậy, việc bỏ khung giá đất và đánh thuế cao đối với người sở hữu nhiều Bất động sản đang là mối quan tâm rất lớn từ người dân. Nhà đầu tư cần tham khảo thêm các thông tin khác để đưa ra được lựa chọn phù hợp trong thời điểm này.

Xem thêm: 8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ/TW!