Văn bản vi phạm pháp luật nào sẽ bị bãi bỏ từ ngày 1/12?

Chính thức: Một số văn bản quy phạm pháp luật sẽ bị bãi bỏ!

Theo Quyết định 35/2021/QĐ -TTg từ ngày 1/12 chính thức bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà đất. Cũng trong tháng 12, nhiều chính sách tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản sẽ bắt đầu có hiệu lực.

văn bản quy phạm pháp luật

– 1/2/2021: HỦY BỎ toàn bộ Quyết định 105/2000/QĐ-TTg về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất (SDĐ) nông nghiệp và thuê nhà, đất.

– Hủy bỏ toàn bộ Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất.

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật cuối năm 2021

– 27/12/2021: CÓ HIỆU LỰC Điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 31/2021/QH15 của Quốc hội:

 • – Tập trung sửa đổi hệ thống chính sách, pháp luật về đât sđai.
 • – Hoàn thiện thể chế về các quyền của người SDĐ.
 • – Thực hiện nguyên tắc giá đất thị trường công khai, minh bạch, khuyến khích dịch vụ định giá đất độc lập.
 • – Thúc đẩy phát triển mạnh thị trường quyền SDĐ.
 • – Khuyến khích, tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp.
 • – Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong thu thập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, cập nhật và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
 • – Tăng cường mở rộng dịch vụ công trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý chặt chẽ quỹ đất công, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại.
 • – Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.
 • – Đẩy mạnh điều tra, thống kê, kiểm kê và hạch toán đầy đủ giá trị quyền SDĐ, nhất là đối với đất đai là tài sản công, đất do các đơn vị sự nghiệp công lập, nông, lâm trường quản lý.

Xem thêm: Tin hot thị trường Bất động sản 24h ngày 20/11/2021

Những điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, tầm nhìn 2050

– 28/12/2021: Nghị quyết 39/2021/QH15 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 CÓ HIỆU LỰC:

 • – Đến năm 2025 giảm 116,43 nghìn ha đất nông nghiệp so với năm 2020.
 • – Tăng 473,78 nghìn ha đất phi nông nghiệp, 15,40 nghìn ha đất khu kinh tế, 0,51 nghìn ha đất khu công nghệ cao 532,63 nghìn ha đất đô thị so với năm 2020.

LƯU Ý: Đất nông nghiệp còn bao gồm đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản… Diện tích đất phi nông nghiệp còn bao gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sông, ngòi, lán trại… Diện tích đất khu kinh tế, đất khu công nghệ cao, đất đô thị không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

Luật pháp Việt Nam thường xuyên có những điều chỉnh và sửa đổi về các văn bản quy phạm pháp luật. Các nhà đầu tư cần nắm được để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình.

– Thông Anh tổng hợp –