8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ/TW!

Nghị quyết 18-NQ/TW vừa được ban hành ngày 16/6/2022 bởi Ban Chấp hành Trung ương với nội dung: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trong đó, nổi bật nhất là 8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ/TW.

Điểm mới về chính sách đất đai: Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai 2013 và một số luật khác có liên quan.

Tiến trình sửa đổi Luật Đất đai 2013 phải được hoàn thành trước năm 2023 kèm với một số điều luật liên quan do Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.

Giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; đất tôn giáo; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất nghĩa trang; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn…

8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 1!
8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 1!

Điểm mới về chính sách đất đai: Bỏ khung giá đất…

Nghị quyết Trung ương ngày 16/6/2022 đã đưa ra quy định bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất nhằm hoàn thiện cơ chế xác định giá đất. (Hiện tại, Nghị định 96/2019/NĐ-CP có quy định về khung giá đất, giai đoạn 2020 – 2024 sẽ có cơ sở giúp các địa phương ban hành bảng giá đất).

Việc các địa phương xây dựng bảng giá đất sẽ được kiểm tra, giám sát bởi Trung ương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất.

8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 2!
8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 2!

Có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên. Bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch như: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt; Xử lý nghiêm các vi phạm…

Điểm mới về chính sách đất đai: Đánh thuế cao đối với người sở hữu nhiều Bất động sản.

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nâng mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang. Một số chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng; những địa phương được quy hoạch sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ các loại rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…

Xem thêm: 7 bước thu hồi đất: Không bị thiệt nếu biết sớm điều này!

8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 3!
8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 3!

Điểm mới về chính sách đất đai: Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

– Ngoài ra, điểm mới về chính sách đất đai trong Nghị quyết cũng nêu rõ: sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Đồng thời, quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

– Những trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất sẽ bị hạn chế hoặc bị quy định chặt chẽ.

– Bảo đảm công khai, minh bạch, có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, nhất là liên quan tới đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Điểm mới về chính sách đất đai: Cơ sở tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất theo quy định

Trước đây, việc giao đất phi nông nghiệp cho cơ sở tôn giáo được quy định tại Luật Đất đai 2013 quy định tại Điều 54, Khoản 1, Điều 159 và không thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong Nghị quyết 18-NQ/TW mới nhất đã cập nhật những điểm mới về chính sách đất đai sẽ thay đổi một chút như sau:

– Nhà nước thực hiện giao đất có hạn mức không thu tiền sử dụng đất đối với đất sử dụng làm cơ sở thờ tự, trụ sở của các tổ chức tôn giáo. Nhưng nếu các tổ chức tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác thì sẽ phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

– Quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, hạn mức sử dụng đối với các tổ chức tôn giáo phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phương.

8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 4!
8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 4!

Điểm mới về chính sách đất đai: Sắp có quy định cụ thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu người dân bị thu hồi đất

– Phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất nếu trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư theo Nghị quyết 18-NQ/TW.

–  Luôn bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và Nhà đầu tư đối với việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

– Quy định cụ thể, chi tiết và rõ ràng về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Xem thêm: 2+ Dấu hiệu nhận biết đất được bồi thường khi bị thu hồi!

8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 5!
8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ-TW 5!

Điểm mới về chính sách đất đai: Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết nêu rõ: 

Trong thời gian tới sẽ mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, địa phương, với việc chuyển đổi nghề, việc làm, lao động ở nông thôn. Đồng thời, xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp. 

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện thu hồi đất giao khoán không đầu tư từ các công ty nông, lâm nghiệp về địa phương quản lý và thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, vùng, miền.

Thực hiện thêm nhiều chính sách mới sao cho phù hợp để ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất.

Điểm mới về chính sách đất đai: Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển

Chủ trương mới trong thời gian tới được nêu ra ở Nghị quyết 18-NQ/TW bao gồm:

– Bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh trên cơ sở tổng kết việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế. 

– Bổ sung các quy định về đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh; đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất ở kết hợp với thương mại, dịch vụ.

– Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.